Reisvoorwaarden Be More

Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Leiden, KvK nummer: 27345112.

Be More is een onderdeel van Riksjaonline BV (hieronder genoemd als Riksja Travel).

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Riksja Travel is aangesloten bij het SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op onze landensites gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Je kunt ons lidmaatschap controleren op www.sgr.nl via het vakje ‘zoeken op deelnemer’. Ons deelnemersnummer is 2726.

ANVR

Riksja Travel is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR Reisorganisatoren onder nummer 02787. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De landarrangementen op onze landensites worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-reis en boekingsvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Via bovenstaande links zijn de meest actuele reis- en boekingsvoorwaarden te downloaden. In de reisvoorwaarden zijn de rechten en plichten van reiziger en reisbureau op zorgvuldige wijze vastgelegd. Als je een reis boekt, dan is het aan te raden deze voorwaarden goed door te lezen. Artikel 9, lid 2 van deze voorwaarden geeft aan dat reisbureaus annuleringsvoorwaarden hanteren die specifiek op de organisatie zijn toegesneden. Op het boekingsformulier dient aangevinkt te worden dat er kennis is genomen van en akkoord gegaan wordt met de Riksja Travel-reisvoorwaarden.

Calamiteitenfonds

Riksja Travel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op onze landensites gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

– (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt  een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis verstaan. Meer informatie is te vinden op de website van het Calamiteitenfonds.

Boeking en betaling

Zodra het boekingsformulier is verstuurd is de boeking een feit. Tot 24 uur na de verzenddatum van de boeking kan deze echter nog vrijblijvend worden geannuleerd. Als de boeking korter dan acht weken vóór de vertrekdatum plaatsvindt, dan vervalt het recht op vrijblijvende annulering. Zie verder de annuleringsvoorwaarden verder op deze pagina.

Aanbetaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de reiziger zonder ingebrekestelling en van rechtswege in verzuim; de reiziger is vanaf het moment van in verzuim.

De (rest)factuur dient minimaal 60 dagen voor vertrek te geschieden. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de reiziger zonder ingebrekestelling en van rechtswege in verzuim.

Avontuurlijke reizen in verre landen

In verre landen hebben mensen andere gebruiken en gewoonten en een andere mentaliteit. Daardoor gaan de dingen soms anders dan je verwacht. De wet en de ANVR-reisvoorwaarden spreken in dat verband van ‘verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben’. De keuze voor een avontuurlijke reis betekent de keuze voor een zeker risico. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen kunnen ons dwingen de reis aan te passen. Als wij of onze lokale agenten hun toevlucht moeten nemen tot alternatieven, kan de reiziger ervan op aan dat er zoveel mogelijk wordt geprobeerd de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven of zelfs te verbeteren. Alle reizen van Riksja Travel worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We selecteren de partners in deze landen met zorg en onderhouden een intensieve, bijna dagelijkse communicatie tussen de landen en ons kantoor. De landenteams van Riksja Travel bezoeken de betreffende landen geregeld en evalueren de reizen en producten, ook op basis van de informatie van onze reizigers.

Informatie ECPAT

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT NL in de de strijd tegen kinderprostitutie in vakantielanden. We nodigen u uit om samen met ons alert te zijn op misbruik van kinderen.

Duurzaam Toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en tevens rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO-verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel (zie ‘Duurzaam Toerisme’ op www.anvr.nl).

Paspoorten, visa en gezondheid

In ons reispakket wordt algemene informatie over paspoorten, visa en gezondheid verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa. Daarbij is het noodzakelijk om tijdig te controleren of de eerder verkregen informatie correct is. Voor verschillende landen gelden adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiepoli, tropeninstituut, GGD of huisarts. Baseer je dus niet alleen op de informatie op onze websites. Alle reizigers dienen er voorts zelf voor te zorgen dat voorafgaand aan de reis tijdig de benodigde vaccinaties en profylaxe zijn verkregen.

Wijziging door de reiziger

Wanneer  de reiziger na boeking de reis wil aanpassen, dan is dit mogelijk. In overleg met Riksja Travel wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Riksja Travel zal hiervoor wijzigingskosten in rekening brengen à €27,- per boeking. Naast deze wijzigingkosten kunnen er annuleringskosten bijkomen.

Annuleringsvoorwaarden

Artikel 9, lid 2 van de ANVR-reisvoorwaarden geeft aan dat reisbureaus annuleringsvoorwaarden hanteren die specifiek op de organisatie zijn toegesneden. Een goede annuleringsverzekering zoals die van Unigarant dekt in veel gevallen de volledige kosten van annulering. Voor het annuleren van vluchten gelden de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Bij Riksja Travel worden de volgende afwijkende annuleringsvoorwaarden voor de reiziger gehanteerd voor het landarrangement:

Annulering door de reiziger

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Na verzending van het boekingsformulier behoudt de reiziger het recht om tot 24 uur na verzending van het boekingsformulier kosteloos te annuleren. Dit recht vervalt als de boeking korter dan acht weken vóór de vertrekdatum van de reis plaatsvindt.

Bij annulering is iedere reiziger naast reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd, welke verhaald worden op de aanvrager van de reis:

– Tot 24 uur na verzending van de boeking kan deze nog vrijblijvend worden geannuleerd

– 24 uur na verzending van het boekingsformulier, mits minimaal 56 dagen vóór de reis, bedragen de annuleringskosten 20% van de reissom met een minimum van € 50,-

– Van 29 t/m 55 dagen voor de vertrekdatum van de reis bedragen de annuleringskosten 40% van de reissom, met een minimum van € 50,-.

– Van 14 t/m 28 dagen voor de vertrekdatum van de reis bedragen de annuleringskosten 70% van de reissom met een minimum van € 50,-.

– Van 8 t/m 13 dagen voor de vertrekdatum van de reisbedragen de annuleringskosten 90% van de reissom.

– Van 0 t/m 7 dagen voor vertrek bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.

Riksja Travel wenst je een geweldige reis!